Přejít k hlavnímu obsahu

Základní informace

Poslání

Posláním Dětského klíče Šumperk, o.p.s., je poskytování sociálních služeb osobám s kombinovaným postižením, především osobám s poruchami autistického spektra a jejich rodinám, a zajištění nezbytné pomoci a podpory. Prostřednictvím sociální služby zabránit sociálnímu vyloučení osobám s poruchami autistického spektra a osobám o ně pečujícím a umožnit jim participaci na každodenním životě společnosti – přístup ke vzdělání, kulturnímu a společenskému životu, k zaměstnání. Podporovat a zajišťovat sociální začleňování klientů do společnosti. Služba je plánována individuálně, aby umožnila klientům samostatně rozhodovat o dalším způsobu svého života. Podpora je poskytována v takové míře, aby rozvíjela schopnosti klienta, snižovala závislost na poskytované sociální službě, rozvíjela jejich samostatnost, fyzickou a psychickou soběstačnost a v budoucnu umožnila klientům setrvat ve svém přirozeném prostředí. Seznamovat prostřednictvím různých aktivit širokou veřejnost s úskalími života osob s PAS a jejich potřebami a aktivně napomáhat při tvorbě veřejných statků a obstarávání materiálně technické podpory školního prostředí a výukových programů a zvyšovat tak kvalitu výuky. Poskytovat poradenskou činnost v oblasti péče o handicapované děti a základní sociální poradenství. Přístup pracovníků organizace je v souladu s ochranou práv uživatelů a zásadami mlčenlivosti ve všech poskytovaných osobních informacích.

Strategický cíl

Hlavním cílem služby je vytvořit podmínky pro uspokojování přirozených potřeb osob s poruchami autistického spektra a pečujícím osobám, a to formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu a kontaktu se společenským prostředím, vedoucí k soběstačnosti nezbytné pro jejich plnohodnotný život a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života, a jejich sociální začlenění.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE

Aby mohly být naplňovány stanovené cíle každého jednoho klienta, řídí se naše práce těmito principy:

1. Podpora a nezbytná míra péče

Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná.

2. Zapojování uživatele do spolurozhodování

Uživatel se individuálně podílí na spolurozhodování o poskytovaných službách,o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti, je respektován jeho názor.

3. Maximální naplňování práv uživatele

Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů  a tato práva byla maximálně naplňována.

4. Rovné podmínky pro všechny uživatele

Systém sociálních služeb v organizaci dává všem stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem skupinám uživatelů i k jednotlivým složkám služeb.

5. Individualizovaná podpora uživatele

Služby jsou poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů a plánu k jejich dosažení, tyto cíle i plány jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci.

6. Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele

Poskytované služby směřují k zapojení uživatele do běžné života společnosti, uživatel je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.

7. Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech

I když poskytované služby pokrývají jen část potřeb uživatele, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě apod.

8. Řešení problémů na základní úrovni

Jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem na daném místě a na nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze.

9. Týmová spolupráce

Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

10. Odpovědnost poskytovatele

Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

11. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.

12. Transparentnost při poskytování služeb

Veškerá činnost poskytovatele je jasná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.

13. Flexibilita poskytovaných sociálních služeb

Poskytování sociálních služeb se přizpůsobuje potřebám uživatele.

14. Ochrana osobních údajů uživatelů při poskytování služeb

Poskytovatel má zpracována pravidla pro ochranu osobních údajů uživatelů a tato pravidla při práci s klienty dodržuje.