Přejít k hlavnímu obsahu

Odlehčovací služby

POSLÁNÍ

Posláním odlehčovací služby je poskytovat sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

DLOUHODOBÉ CÍLE

  • Zavést a využívat odlehčovací službu – odlehčovací byt pro osoby s poruchami autistického spektra a osoby o ně pečující. V rámci služby pracovat s klienty individuálně, dle jejich přání, aktuálních schopností a dovedností. Pomocí této služby dosáhnout u klientů samostatnosti v rozhodování, v péči o vlastní osobu, kontaktu se společenským prostředím, v uplatňování oprávněných práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a tím zajistit sociální začlenění  osob s poruchami autistického spektra i osob pečujících.
  • V rámci odlehčovacích služeb dosáhnout co nejvyšší míry soběstačnosti klientů, schopnosti péče o vlastní osobu, samostatnosti, získání sociálních a pracovních dovedností, poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klientů a při obstarávání osobních záležitostí  klientů a zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím.
  • Poskytovat poradenství v oblasti péče o handicapované děti a integrace zdravotně postižených dětí.

KRÁTKODOBÉ CÍLE

  • Nácvik postupného odloučení od rodiny
  • získat a upevňovat základní hygienické návyky, stravovací návyky, komunikační schopnosti a dovednosti,
  • získat a upevňovat dovednosti spojené s vedením domácnosti – plánování, nákup, příprava jednoduchých jídel, úklid, obsluha jednoduchých domácích spotřebičů, zacházení s penězi,
  • za účasti osobního asistenta umožnit klientům účast na běžném životě a na kulturním a společenském životě společnosti,

Cílová skupina:

- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s PAS.

Komu není odlehčovací služba určena:

Sociální služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení a osobám, které mohou pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost ohrozit sebe nebo okolí a jejichž diagnózy vyžadují pobyt v domově se zvláštním režimem či zdravotnickém zařízení. Dále pak osoby s chronickým infekčním onemocněním, osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách. Služby nejsou poskytovány lidem s těžkým smyslovým, tělesným a psychiatrickým onemocněním.
Sociální služby nejsou poskytovány osobě, která projevuje akutně agresivní chování vůči zaměstnancům, klientům a majetku organizace.

Věkové kategorie klientů:

3 – 64 let.

Odlehčovací služba obsahuje základní činnosti:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutní stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Poskytováním této služby organizace umožní rodičům postižených dětí účastnit se běžného společenského života ale i vyřídit si osobní záležitosti.

Dětský klíč Šumperk, o.p.s., poskytuje:

Formou ambulantní – rozumí se tím služba, za kterou osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb na adrese:
- Klubovna - Šumperk, Kozinova ul. 5,
- Klubovna - Šumperk, Bulharská 8
- Klubovna - Šumperk, Masarykovo nám. 3
- Snoezelen - Šumperk, 28. října 1
Klubovna -nabízí trávení volného času mimo domov a školní zařízení. Návštěva klubovny zahrnuje procházky, nácviky dle aktuálních potřeb uživatele. Klubovna je vybavena speciálními pomůckami na rozvoj motoriky, houpačkou, ale i neobvyklými hračkami pro celkový rozvoj osobnosti. V klubovně dochází k volné hře bez strukturovaného času, uživatel má tak možnost relaxace a trávení času bez pevně daného režimu.
Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby.
Princip metody
  • Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.), poznávací (klientům umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat ), interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout).
  • V edukačním procesu slouží také jako podpůrné pedagogické opatření, zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj v oblasti vnímání, poznávání a emocionality. Zároveň může sloužit jako nabídka pro trávení volného času, ke zklidnění a k relaxaci. Umožňuje vystoupit z běžného prostředí do bezpečných prostor, kde může klient dobrovolně využít nabízených smyslových podnětů a kde „ se ni nemusí a vše je dovoleno“.
Účinky - pobyt v prostorách snoezelenu efektivně působí na zdraví klienta , uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti.
Vybavení snoezelenu - jedná se o multisenzorickou místnost, která by měla být bezpečná, bezbariérová, dostatečně izolována od rušivých vlivů okolí, zatemněná. Vzhled a vybavení místnosti není přesně určeno. Zařízení by mělo být jednoduché s možností variability, se snadnou údržbou (omyvatelné). Nemělo by chybět vodní lůžko s pevným ochozem, zrcadla, prostředky pro docílení různých světelných efektů (světelná terapie). Místnost by měla podporovat sluchové vnímání (muzikoterapie), dále pak stimulovat čich (aromaterapie), chuť, hmat.
Zásady při práci v snoezelenu - hlavní zásadou při práci v prostorách snoezelenu je udržet mezilidský kontakt ke klientovi, respektovat jeho přání a potřeby a akceptovat jeho individuální potřeby. Terapie by měla mít určitou strukturu (přivítání při zahájení, vlastní terapie, rozloučení), měla by být terapeutem připravena a zabezpečena. Klient by měl mít v terapeuta důvěru. Terapeut musí být seznámen s diagnozou, anamnézou a aktuálním zdravotním stavem klienta. Obzvláště důležitá je dobrovolnost aktivit, nikoho do ničeho nenutit, vše se děje dle potřeb klienta. Terapeut by měl mít notnou dávku empatie, společně s klientem hledají takové způsoby stimulace, které jsou přirozené a příjemné (každý kontakt a vztah navázaný v tomto intimním prostředí má smysl a význam pro oba dva). Terapeut nabízí svobodu projevu“ nic se nemusí, ale může“, zde má klient svobodu, volnost být sám sebou a jednat dle svých potřeb. Terapeut by proto neměl do snoezelenu vnášet příliš své představy a normy.
Letní prázdninový pobyt - ubytování v soukromém domku se zahradou, venkovní trampolínou, bazénem v obci Štědrákova Lhota. Celý pobyt je orientován tak, aby byl pro uživatele atraktivní.
Víkendové pobyty - služba reaguje na poptávku rodin.
Poznávací, individuální výlety - možnost trávení času individuálně nabízí uživateli návštěvy do míst a účast na akcích, na které by se díky svému handicapu jen stěží dostal. Organizace je schopna reagovat na nečekaně vzniklé rodinné události v rodině klienta a naplánovat individuální výlet dle specifických požadavků.
Formou pobytovou – rozumí se tím služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb na adrese:
- Odlehčovací byt - Šumperk, Kozinova ul. 5
- Asistenční dům v Temenici - Šumperk, V Polích 1
- Odlehčovací byt - Šumperk - Masarykovo nám. 3
 
Odlehčovací byt - tato služba je realizována v počtu jeden uživatel jeden osobní asistent ve dvou odlehčovacích bytech v průběhu celého roku, v pondělí až pátek. V případě potřeby je služba poskytována i o víkendech. Pobyt v bytě probíhá pomocí předem připravené struktury – piktogramů - a na základě individuálního plánu klienta, jeho přání a zájmů. Pobyty v bytě jsou zaměřeny na nácvik odloučení klientů od rodiny, nácvik sebeobslužných a sociálních dovedností, nácvik pracovních dovedností a pracovního chování potřebných pro každodenní život, a to zejména v oblasti komunikace, sebeobsluhy, péče o domácnost, sociální oblasti, používání obecních zdrojů, zdokonalování fyzické kondice, motoriky a koordinace a trávení volného času dle individuálních přání klientů.
V rámci pobytu v bytě si klienti plánují odpolední aktivitu a s asistenty navštěvují různá veřejná místa – bazén, saunu, solnou jeskyni, bowling, kino, divadlo. S asistenty chodí nakupovat potraviny pro přípravu večeře a snídaně, nacvičují výběr potravin, zaplacení. Při návštěvách restaurací a cukráren probíhá nácvik objednání a zaplacení.