Přejít k hlavnímu obsahu
Osobní asistence

Osobní asistence

Poslání

Posláním služby osobní asistence je poskytovaní sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, jejich sociální začlenění a účast na běžném životě společnosti. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Dlouhodobé cíle

  • V rámci služeb osobní asistence dosáhnout co nejvyšší míry soběstačnosti klientů, schopnosti péče o vlastní osobu, samostatnosti, získání sociálních a pracovních dovedností, poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klientů a při obstarávání osobních záležitostí klientů a zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím.
  • Seznamovat laickou veřejnost s úskalími života postižených dětí a mladistvých, zvláště s poruchami autistického spektra.
  • Poskytovat poradenství v oblasti péče o handicapované děti a integrace zdravotně postižených dětí.

Krátkodobé cíle

  • za účasti osobního asistenta umožnit klientům účast na běžném životě, na kulturním a společenském životě společnosti,
  • získat komunikační a sociální schopnosti a dovednosti v maximální míře dle možností klienta,
  • získat a upevňovat základní hygienické a stravovací návyky,
  • získat a upevňovat dovednosti spojené s vedením domácnosti – plánování, nákup, příprava jednoduchých jídel, úklid, obsluha jednoduchých domácích spotřebičů, zacházení s penězi,
  • zlepšit fyzickou kondici, koordinaci, jemnou a hrubou motoriku.

Cílová skupina:

- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s PAS.

Komu není služba osobní asistence určena:

Sociální služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení a osobám, které mohou pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost ohrozit sebe nebo okolí a jejichž diagnózy vyžadují pobyt v domově se zvláštním režimem či zdravotnickém zařízení. Dále pak osoby s chronickým infekčním onemocněním, osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách. Služby nejsou poskytovány lidem s těžkým smyslovým, tělesným a psychiatrickým onemocněním.
Sociální služby nejsou poskytovány osobě, která projevuje akutně agresivní chování vůči zaměstnancům, klientům a majetku organizace.

Věkové kategorie klientů:

- děti předškolního věku (3 – 7 let)
- mladší děti (7 – 10 let)
- starší děti (11 – 15 let)
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 - 64 let).

Služba osobní asistence obsahuje základní činnosti:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně,
- pomoc při zajištění stravy,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Služba je poskytována formou terénní – rozumí se tím služba, která je osobě poskytována v jejím přirozeném sociálním prostředí.

 

S podporou osobního asistenta dokáže člověk s autismem navštívit různá místa, vykonávat činnosti  a zúčastnit se akcí,  které by  pro něj byly z důvodu handicapu nedostupné. Klienti mohou využít asistenci Dětského klíče po celý rok dle aktuálních potřeb rodiny a individuálních požadavků.

Osobní asistence do volnočasových aktivit:

Kroužek je realizován v klubovně DK na tzv. Zámečku, Bulharská 8 v Šumperku. Klubovna je vybavena hudebními nástroji a senzorickými pomůckami, které se dají aktivně i pasivně využívat při muzikoterapii. Klienti zde poznávají nové nástroje, učí se na ně hrát, aktivně hudbu tvoří a také ji můžou pasivně přijímat.
Kroužek je realizován v klubovně DK na tzv. Zámečku, Bulharská 8 v Šumperku. V tomto kroužku asistenti využívají prvky dramaterapie. Klienti čas kroužku tráví převážně aktivně při různých hrách, písních doprovázených pohybem či samotným tancem. V tomto kroužku se klade důraz na individualitu každého klienta.
probíhá v průběhu školního roku v prostorách tělocvičny 1. ZŠ v Šumperku, na ul. Dr. E. Beneše. Tělocvična je vybavena speciálními cvičebními pomůckami, mezi nimiž je vytvořeno dostatečně strukturované prostředí umožňující samostatnou orientaci, porozumění a zvládnutí všech cvičebních stanovišť. Asistent přebírá klienta po skončení školního vyučování a předává zákonným zástupcům u budovy školy.
probíhá od dubna do září (dle počasí) na ranči Mustang v Loučné nad Desnou.
je realizován jednou za 14 dní v zábavním centru Maják v Šumperku na Husitské ulici 2.