Přejít k hlavnímu obsahu
Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

POSLÁNÍ

Prostřednictvím sociální rehabilitace umožnit získat osobám s PAS soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

DLOUHODOBÉ CÍLE

 • Hlavním cílem služby je vytvořit podmínky pro uspokojování přirozených potřeb dospívajících uživatelů s diagnózou porucha autistického spektra, a to formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu a kontaktu se společenským prostředím, rozvojem jejich specifických schopností a dovedností a nácvikem běžných, pro samostatný život nezbytných činností,  vedoucích k soběstačnosti, nezávislosti a samostatnosti, potřebných pro jejich plnohodnotný život a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života, a jejich sociální začlenění.
 • V rámci terénní a ambulantní služby sociální rehabilitace dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti klientů, a to zejména schopnosti péče o vlastní osobu, samostatnosti, získání sociálních a pracovních dovedností; poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klientů a při obstarávání osobních záležitostí  klientů a zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím, rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálu a kompetencí.
 • Umožnit dospívajícím uživatelům s diagnózou porucha autistického spektra získávat a rozvíjet své pracovní a sociální dovednosti prostřednictvím zavedení služby sociální rehabilitace, v rámci které by dospívající získali možnost vyzkoušet si práci v organizacích, institucích a firmách na otevřeném trhu práce formou bezplatné stáže nebo dobrovolnictví na pracovištích těchto organizací.
 • Prostřednictvím nácviku a upevňování pracovních dovedností zvýšit šanci uživatelů na  pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce.
 • Poskytnout poradenství a podporu uživatelům v zájmu pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce a podporu při vyhledávání vhodného místa.

KRÁTKODOBÉ CÍLE

 • získat pracovní návyky a dovednosti v zařízení Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk a Charita Šumperk
 • získat a upevnit si sebeobslužné dovednosti
 • zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a umožnit účast na běžném životě společnosti.

Cílová skupina:

- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s PAS
- osoby s mentálním postižením.

Komu není služba sociální rehabilitace určena:

Sociální služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení a osobám, které mohou pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost ohrozit sebe nebo okolí a jejichž diagnózy vyžadují pobyt v domově se zvláštním režimem či zdravotnickém zařízení. Dále pak osoby s chronickým infekčním onemocněním, osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách. Služby nejsou poskytovány lidem s těžkým smyslovým, tělesným a psychiatrickým onemocněním.
Sociální služby nejsou poskytovány osobě, která projevuje akutně agresivní chování vůči zaměstnancům, klientům a majetku organizace.

Věkové kategorie klientů :

- dorost (15 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 - 64 let).

Základní činnosti služby sociální rehabilitace:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění – konkrétně nácvik hygienických návyků,  péče o domácnost, samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, do zájmových aktivit a doprovázení zpět, nácvik využívání dopravních prostředků, nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – upevňování získaných motorických, psychických a sociálních dovedností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Doba poskytování sociální služby:

Formou ambulantní– rozumí se tím služba, za kterou osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb na adrese:
- Kozinova 5, Šumperk
- Bulharská 8, Šumperk
- V Polích 1, Šumperk

V době:

Po  13.00 – 17.00 hod.
Út 13.00 – 17.00 hod.
St 13.00 – 17.00 hod.
Čt  13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Formou terénní –rozumí se tím služba, která je poskytována osobě v přirozeném prostředí.
V době:

Po  13.00 – 17.00 hod.
Út 13.00 – 17.00 hod.
St 13.00 – 17.00 hod.
Čt  13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Na základě individuální poptávky poskytujeme terénní službu v Po – Ne od 7.00 do 19.00 hod.

Organizace, které s námi spolupracují v rámci sociální rehabilitace:
Městská knihovna Šumperk
Charita Šumperk